Fonts.Gr - Άδεια χρήσης Web γραμματοσειρών

Ειδοποίηση προς το χρήστη Διαβάστε την παρούσα άδεια χρήσης προσεκτικά προτού χρησιμοποιήσετε το λογισμικό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το λογισμικό μόνο εάν συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Με τη λήψη ή / και την εγκατάσταση λογισμικού Fonts.Gr (Ελληνική Ψηφιακή Τυποθήκη) συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους:

Όροι Παραχώρησης Χρήσης Γραμματοσειρών Εάν συμμετέχετε στην παρούσα συμφωνία για λογαριασμό του εργοδότη σας, οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται κάτωθι ισχύουν για τον εργοδότη σας, καθώς και για εσάς, ως εκπρόσωπος του εργοδότη σας. Αν διακοπεί η συνεργασία σας με τον εν λόγω εργοδότη σας, εσείς δεν θα έχετε πλέον το δικαίωμα χρήσης του λογισμικού Fonts.Gr, αλλά ο εργοδότης σας θα συνεχίσει να είναι κάτοχος της άδειας.

Η Fonts.Gr είναι ο αποκλειστικός ιδιοκτήτης όλων των πνευματικών δικαιωμάτων και του τίτλου για τις Web γραμματοσειρές και τα σχέδια που ενσωματώνονται σε αυτές. Στον Συμβαλλόμενο παρέχεται η άδεια χρήσης των Web γραμματοσειρών στο διαδίκτυο μέσω της ενσωμάτωσης τους σε σελίδες HTML, CSS χρησιμοποιώντας τον @ font-face κώδικα. Οι αδειοδοτημένες Web γραμματοσειρές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε άλλο μέσο, ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο αποθήκευσης, μεταφοράς ή προβολής, και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στις μορφές WOFF, TTF και του ΕΟΤ που παρέχονται από τη Fonts.Gr. Τροποποίηση των Web γραμματοσειρών, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός αυτής που αναφέρεται ρητά στο παρόν απαγορεύεται ρητά. Για παράδειγμα αναφέρεται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, η χρήση των αδειοδοτηθέντων Web γραμματοσειρών στο Web με τεχνολογίες όπως sIFR, Cufón ή Typeface.js, δεν επιτρέπεται. Η άδεια αυτή ενεργοποιείται μόνο με την εξόφληση του τιμολογίου σας, και ισχύει για το χρονικό διάστημα και την επισκεψιμότητα όπως καθορίζεται στο τιμολόγιο σας. Μπορεί να ανανεωθεί ή επεκταθεί ύστερα από καταβολή τέλους επέκτασης αδείας, υπό τους εκάστοτε όρους. Αυτή η άδεια επιτρέπει στις Web γραμματοσειρές να ενσωματωθούν σε έναν περιορισμένο αριθμό των βασικών και επιμέρους domain, που έχει δηλωθεί από εσάς και αναγράφεται στο τιμολόγιο σας. Οι Web γραμματοσειρές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε domain που ανήκουν και ελέγχονται από εσάς. Η συνολική κίνηση, η οποία μετράται σε προβολές σελίδων, των ιστοτόπων (Web sites) στους οποίους χρησιμοποιούνται οι Web γραμματοσειρές δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προβολών σελίδων ανά μήνα που καθορίζεται στο τιμολόγιό σας. Θα πρέπει να αγοράσετε μια άδεια αναβάθμισης από τη Fonts.Gr, αν η χρήση που περιγράφεται υπερβαίνει το όριο σε μέσο όρο τριμηνίας, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: έως 10.000 (δέκα χιλιάδες) μηνιαίες προβολές σελίδων: 0,80 x τιμή βάσης έως 200.000 (διακόσιες χιλιάδες) μηνιαίες προβολές σελίδων: 1,60 x τιμή βάσης έως 1.000.000 (ένα εκατομμύριο) μηνιαίες προβολές σελίδων: 4 x τιμή βάσης έως 10.000.000 (δέκα εκατομμύρια) μηνιαίες προβολές σελίδων: 8 x τιμή βάσης πάνω από 10.000.000 (δέκα εκατομμύρια) μηνιαίες προβολές σελίδων: 16 x τιμή βάσης Εκτός όπως ρητά αναφέρεται στο παρόν, δεν μπορείτε να τροποποιήσετε, μετατρέψετε, προσαρμόσετε, μεταφράσετε, αποσυναρμολογήσετε ή να αλλάξετε τα ονόματα και τις πληροφορίες που περιέχονται στο λογισμικό γραμματοσειράς. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε παράγωγα έργα που έχουν δημιουργηθεί από εσάς από το λογισμικό Fonts.Gr, συμπεριλαμβανομένων, το λογισμικό, τα αρχεία EPS, ή άλλων ηλεκτρονικών έργων, θεωρούνται παράγωγα έργα και η χρήση των παράγωγων εργασιών υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Άδειας Χρήσης. Παράγωγα έργα δεν μπορούν να υπενοικιαστούν, να πωληθούν, να εκμισθωθούν, να ενοικιασθούν, να δανειστούν, ή να χαριστούν χωρίς έγγραφη άδεια από την Εταιρία. Η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για την άνευ αδείας, τροποποίηση ή / και προσαρμογή του λογισμικού ή παράγωγων έργων. Το λογισμικό Fonts.Gr προστατεύεται από τους ελληνικούς νόμους και τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Αποδέχεστε τη χρήση των εμπορικών σημάτων και των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με το Λογισμικό Fonts.Gr σύμφωνα με τον αποδεκτό τρόπο χρήσης τους, συμπεριλαμβάνοντας την επωνυμία της ιδιοκτήτριας εταιρίας. Η χρήση του λογισμικού και των εμπορικών σημάτων της Εταιρίας Π. Χαρατζόπουλος και ΣΙΑ Ο.Ε. ουδέν δικαίωμα ιδιοκτησίας παραχωρεί στο χρήστη. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με οποιονδήποτε όρο της παρούσας συμφωνίας, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παύσει την παρούσα άδεια χρήσης. Κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης, μπορεί να διωχθεί αστικά και ποινικά σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Έκδοση W2_2019

Π. ΧΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ϗ ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ, ΠΑΝΔΩΡΑΣ 21 ΑΘΗΝΑ 16671, ΑΦΜ: 099841047, ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ, Τ (+30) 210 331 9331, WWW.FONTS.GR

Fonts.Gr -Web Fonts License

Notify to user Please read this license carefully before using the software. You may only use this software if you agree to the following terms and conditions. By downloading and / or installing Fonts.Gr software (Greek Digital Type Library) you agree to the following terms:

Terms for the use of Fonts If you enter into this agreement on behalf of your employer, the terms and conditions set forth below apply to your employer as well as to you as your employer’s representative. If your partnership with your employer is terminated, you will no longer be entitled to use the Fonts.Gr software, but your employer will continue to be licensed.

Fonts.Gr is the sole proprietor of all copyright and title for the Web fonts and designs incorporated therein. The Party is permitted to use Web Fonts on the Internet by embedding them in HTML, CSS pages using the @ font-face code. Licensed Web Fonts may not be used on any other medium, or any other storage, transfer or display method, and shall only be used in WOFF, TTF and EOT formats provided by Fonts.Gr. Modification of the Web Fonts, or any use other than expressly mentioned herein, is prohibited. For example, but not limited to, the use of licensed Web fonts on the Web with technologies such as sIFR, Cufón or Typeface.js is prohibited. This license is only activated upon payment of your invoice, and is valid for the time and traffic specified in your invoice. It may be renewed or extended upon payment of a license extension fee, subject to the conditions. This license allows Web Fonts to be incorporated into a limited number of main and sub- domains, which you have stated at purchase and listed on your invoice. Web fonts can only be used in domains owned and controlled by you. The total traffic, measured in page views, of the Web sites where Web fonts are used should not be greater than the number of page views per month specified in your invoice. You will need to purchase an upgrade license from Fonts.Gr if the use described exceeds the quarterly average, according to the following table: up to 10,000 (ten thousand) monthly page views: 0.80 x base price up to 200,000 (two hundred thousand) monthly page views: 1.60 x base price up to 1,000,000 (one million) monthly page views: 4 x base price up to 10,000,000 (ten million) monthly page views: 8 x base price over 10,000,000 (ten million) monthly page views: 16 x base price Except as expressly stated herein, you may not modify, convert, customize, translate, disassemble or change the names and information contained in the font software. You agree that any derivative works created by you from the Fonts.Gr software, including software, EPS files, or other electronic works, are considered derivative works and your use of the derivative works is subject to the terms and conditions of this License. Derivative works may not be leased, sold, leased, rented, lent, or provided without the written permission of the Company. The Company is not responsible for the unauthorized, modifying and / or adapting the software or derivative works. Fonts.Gr software is protected by Greek laws and international copyright law. You agree to use the trademarks and intellectual property rights associated with the Fonts.Gr Software in accordance with their accepted use of the Software, including the proprietary company name. Use of the Software and Trademarks of the Company P. Charatzopoulos and Co. no ownership is granted to the user. In the event of non-compliance with any of the terms of this Agreement, the Company reserves the right to terminate this license. Any breach of the terms of the contract may be prosecuted civil and criminal under Greek law and international copyright and industrial property conventions. Version W2_2019

P. CHARATZOPOULOS & SIA OE TYPE SOFTWARE - DESIGN, PANDORAS 21 ATHENS 16671, VAT REG NR: EL099841047, T (+30) 210 331 9331, WWW.FONTS.GR