Fonts.Gr - Άδεια χρήσης App γραμματοσειρών

Ειδοποίηση προς το χρήστη Διαβάστε την παρούσα άδεια χρήσης προσεκτικά προτού χρησιμοποιήσετε το λογισμικό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το λογισμικό μόνο εάν συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Με τη λήψη ή / και την εγκατάσταση λογισμικού Fonts.Gr (Ελληνική Ψηφιακή Τυποθήκη) συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους:

Όροι Παραχώρησης Χρήσης Γραμματοσειρών Εάν συμμετέχετε στην παρούσα συμφωνία για λογαριασμό του εργοδότη σας, οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται κάτωθι ισχύουν για τον εργοδότη σας, καθώς και για εσάς, ως εκπρόσωπος του εργοδότη σας. Αν διακοπεί η συνεργασία σας με τον εν λόγω εργοδότη σας, εσείς δεν θα έχετε πλέον το δικαίωμα χρήσης του λογισμικού Fonts.Gr, αλλά ο εργοδότης σας θα συνεχίσει να είναι κάτοχος της άδειας.

 1. Ορισμοί 1.1. «Γραμματοσειρά» σημαίνει το κωδικοποιημένο λογισμικό που συνοδεύεται από την παρούσα συμφωνία, ή ό,τι είστε έτοιμος να παραγγείλετε online και η οποία παράγει το σχέδιο των γραμματοσειρών όταν χρησιμοποιηθεί με τον κατάλληλο υλικό εξοπλισμό και λογισμικό, καθώς και οποιαδήποτε και όλα τα άλλα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης που παρέχεται με το εν λόγω λογισμικό.   1.2.«Διάρκεια Χρήσης» νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία η συμφωνία αυτή ισχύει. Αναφέρεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος καθώς και στο τιμολόγιο για την αγορά αυτής της άδειας App.  

 2. Χορήγηση Άδειας 2.1. Ενσωμάτωση. Μπορείτε να ενσωματώσετε τις Γραμματοσειρές σε έγγραφα, εφαρμογές ή συσκευές για την προβολή, εκτύπωση και επεξεργασία χωρίς να απαιτείται αντικατάσταση. Οι Γραμματοσειρές μπορούν να περιέχονται μόνο μέσα στο έγγραφο, την εφαρμογή ή τη συσκευή. Μπορείτε να διανείμετε τα έγγραφα, εφαρμογές ή συσκευές με τις ενσωματωμένες Γραμματοσειρές σε τρίτους. Εάν η διαδικασία ενσωμάτωσης απαιτεί μια έκδοση ή τύπο της Γραμματοσειράς με τροποποιημένες ρυθμίσεις, η Fonts.Gr θα σας δώσει μια τέτοια εκδοχή, κατόπιν αιτήματος και χωρίς επιπλέον χρεώσεις. Αυτό αφορά στις Γραμματοσειρές που αναφέρονται στη σελίδα 1 η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα συμφωνία.   2.2. Back-up. Μπορείτε να αρχειοθετήσετε αντίγραφα των Γραμματοσειρών μόνο με την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσετε την αποκλειστική κατοχή και τον έλεγχο επί των αντιγράφων.   2.3. Αντιγραφή. Εκτός από όσα αναγράφονται στις 2.1. και 2.2., δεν μπορείτε να αντιγράψετε τις Γραμματοσειρές ή να επιτρέψετε σε τρίτους να αντιγράψουν τις Γραμματοσειρές. Οποιοδήποτε προβλεπόμενο και επιτρεπόμενο από τη συμφωνία αντίγραφο των Γραμματοσειρών, πρέπει να περιέχει τα ίδια πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα, και άλλες ιδιόκτητες πληροφορίες, όπως το πρωτότυπο.   2.4. Τροποποιήσεις. Εκτός από όσα αναγράφονται στη 2.1., δεν μπορείτε να τροποποιήσετε, προσαρμόσετε, μεταφράσετε, μετατρέψετε, αποσυναρμολογήσετε, αλλάξετε, ή να προσπαθήσετε να ανακαλύψετε τον πηγαίο κώδικα των Γραμματοσειρών. Αν θέλετε να κάνετε τροποποιήσεις στις Γραμματοσειρές, θα πρέπει προηγουμένως να ζητήσετε τη γραπτή συγκατάθεση της Fonts.Gr.

 3. Κυριότητα Οι Γραμματοσειρές και όλα τα αντίγραφά τους, προστατεύονται από τους εθνικούς νόμους, τις διεθνείς συμβάσεις και διεθνές δίκαιο για τα πνευματικά δικαιώματα. Οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων και άλλων δικαιωμάτων ανήκουν αποκλειστικά στην Fonts.Gr, εκτός εάν προβλέπεται ρητά στην 2.1. Δεν αποκτάτε την κυριότητα των Γραμματοσειρών δυνάμει της παρούσας συμφωνίας. Η δομή, η οργάνωση και ο κώδικας των Γραμματοσειρών είναι εμπορικά μυστικά της Fonts.Gr, και εσείς συμφωνείτε να τα αντιμετωπίζετε ως τέτοια.  

 4. Μεταβίβαση άδειας Εκτός όπως όσα προβλέπονται ρητά στο παρόν, δεν μπορείτε να δώσετε ή εκμισθώσετε τις Γραμματοσειρές ή τμήματά τους σε τρίτους. Μπορείτε να μεταβιβάσετε όλα τα δικαιώματά χρήσης των Γραμματοσειρών σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος κάτοχος αποδέχεται και συμφωνεί εγγράφως (με αντίγραφο προς τη Fonts.Gr), πριν από την εν λόγω μεταβίβαση, να δεσμεύεται από όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας. Επίσης, να καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα Γραμματοσειρών και συνοδευτικών αρχείων τεκμηρίωσης, συμπεριλαμβανομένων και όλων των αντιγράφων που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της συσκευής υλικού. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας των προαναφερθέντων, συμφωνείτε ότι δεν θα διανείμετε ή διαδώσετε το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος των Γραμματοσειρών μέσω οποιασδήποτε online υπηρεσίας.  

 5. Περιορισμός Ευθύνης Αν οι Γραμματοσειρές δεν λειτουργούν ουσιαστικά σύμφωνα με τη σχετική περιγραφή, το σύνολο και η αποκλειστική ευθύνη της Fonts.Gr περιορίζεται είτε, κατ ‘επιλογή της Fonts.Gr, με την αντικατάσταση των Γραμματοσειρών ή την επιστροφή του ποσού αγοράς που καταβάλλατε για τις Γραμματοσειρές. Η Fonts.Gr και οι προμηθευτές της δεν εγγυάται την απόδοση ή τα αποτελέσματα που μπορείτε να έχετε χρησιμοποιώντας τις Γραμματοσειρές. Η Fonts.Gr και οι προμηθευτές της δεν προσφέρουν καμία εγγύηση ρητή ή υπαινισσόμενη, ως προς την μη παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων, της εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για το συγκεκριμένο σκοπό. Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υπεύθυνη η Fonts.Gr της αν εκτεθείτε σε οποιεσδήποτε παρεπόμενες, περιστασιακές ή ειδικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων κερδών ή κεφαλαίων.  

 6. Τερματισμός Η Fonts.Gr έχει το δικαίωμα να τερματίσει την άδεια χρήσης σας αμέσως, εάν παραλείψετε να συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε όρο της παρούσας συμφωνίας. Κατά τον τερματισμό, πρέπει να καταστρέψετε το πρωτότυπο και τα αντίγραφα των Γραμματοσειρών και της τεκμηρίωσης.  

 7. Γενικές διατάξεις Συμφωνείτε να ενημερώσετε όλους τους χρήστες που έχουν νόμιμη πρόσβαση στις Γραμματοσειρές σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας συμφωνίας και να βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνονται με τους όρους. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας συμφωνίας κριθεί άκυρο ή μη εφαρμόσιμο, δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα του υπολοίπου της συμφωνίας, η οποία θα παραμείνει σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους της.  

 8. Εφαρμοστέο Δίκαιο Η παρούσα συμφωνία θα διέπεται από τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Έκδοση A1_2014

Π. ΧΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ϗ ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ, ΠΑΝΔΩΡΑΣ 21 ΑΘΗΝΑ 16671, ΑΦΜ: 099841047, ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ, Τ (+30) 210 331 9331 WWW.FONTS.GR

Fonts.Gr - App Fonts License

User notifications Please read this license carefully before using the software. You may only use this software if you agree to the following terms and conditions. By downloading and / or installing Fonts.Gr (Greek Digital Type Library) software, you agree to the following terms:

Terms of Use If you enter into this agreement on behalf of your employer, the terms and conditions set forth below apply to your employer as well as to you as your employer’s representative. If your partnership with your employer is terminated, you will no longer be entitled to use the Fonts.Gr software, but your employer will continue to be licensed.

 1. Definitions 1.1. “Font Software” means coded software that is accompanied by this Agreement or that you are about to order online and which generates typeface designs when used with the appropriate hard- and software plus any and all other data including documentation provided with such software. 1.2.“License Duration” means the period of time during which this Agreement is valid. It is stated on Your invoice for the purchase of this App license.  
 2. Grant of Licence 2.1. Embedding. You may embed the Font Software in documents, applications or devices for viewing, printing and editing; subsetting is not required. The Font Software may only be accessed within the document, application or device. You may distribute documents, applications or devices with the embedded Font Software to third parties. If the embedding process requires a version of the Font Software with modified embedding settings Fonts.Gr will provide You with such a version on request without additional charges. This applies to all Font Software products that are listed in Appendix A attached to this Agreement. 2.2. Back-up. You may make back-up copies of the Font Software for archival purposes only, and only provided that You retain exclusive custody and control over such copies. 2.3. Copying. Except as granted in 2.1. and 2.2., you may not copy the Font Software or allow third parties to copy the Font Software. Any (allowed) copy of the Font Software must contain the same copyright, trademark, and other proprietary information as the original. 2.4. Modifications. Except as granted in 2.1., you may not modify, adapt, translate, reverse engineer, decompile, disassemble, alter, or attempt to discover the source code of the Font Software. If you want to make modifications to the Font Software, you must obtain the prior written consent of Fonts.Gr.  
 3. Ownership The Font Software, and all copies thereof, is protected by national and international copyright and/or design law and by international treaties. Any copyright, trademark and other rights belong exclusively to Fonts.Gr, except as expressly provided in 2.1. You do not gain the ownership of the Font Software under this Agreement. The structure, organization, and the code of the Font Software are trade secrets of Fonts.Gr, and you agree to treat them as such.  
 4. Transfer of Licence Except as expressly provided herein, you may not give, rent or lease the Font Software or parts of it to third parties. You may transfer all your rights to use the Font Software to another person or legal entity provided that (i) the transferee accepts and agrees in writing (with copy to Fonts.Gr) prior to such transfer to be bound by all the terms and conditions of this Agreement, and (ii) you destroy all copies of the Font Software and Documentation, including all copies stored in the memory of a hardware device. Without limiting the generality of the foregoing, you agree that you will not distribute or disseminate all or any part of the Font Software through any online service.  
 5. Limitation of Liability If the Font Software does not perform substantially in accordance with the pertaining documentation, the entire and exclusive liability of Fonts.Gr shall be limited to either, at Fonts.Gr’s option, the replacement of the Font Software or the refund of the license fee You paid for the Font Software. Fonts.Gr and its suppliers do not warrant the performance or results You may obtain by using the Font Software. Fonts.Gr and its suppliers make no warranties express or implied, as to non-infringement of third party rights, merchantability, or fitness for any particular purpose. In no event will Fonts.Gr or its suppliers be liable to You for any consequential, incidental or special damages, including any lost profits or lost savings, even if a Fonts.Gr representative has been advised of the possibility of such damages, or for any claim by any third party. This warranty does not affect any claims You might have against Your retailer.  
 6. Termination Fonts.Gr has the right to terminate Your license immediately if You fail to comply with any term of this Agreement. Upon termination, You must destroy the original and any copies of the Font Software and documentation.  
 7. General provisions You agree to inform all users who have legitimate access to the Font Software about the content of this Agreement and to make sure that they comply with the terms of this Agreement. This Agreement may only be modified in writing signed by an authorized officer of Fonts.Gr. If any part of this agreement is found void and unenforceable, it will not affect the validity of the balance of the Agreement, which shall remain valid and enforceable according to its terms.  
 8. Governing Law This Agreement will be governed by the laws of Greece.

Version A1_2014

P. CHARATZOPOULOS & CO PARTNERSHIP, 21 PANDORAS ST. ATHENS GR 16671, VAT REG NO: EL099841047, Τ (+30) 210 331 9331, WWW.FONTS.GR